Oran a Chreidmhich :

This digital collection contains images of historical texts. Alternative text is not available for these images.

For help and additional download options, please see our documentation

Help Toronto : Air a chlo-bhualadh aig aite clo-bhualaidh a " Phresbyterian", 1877.; 125 images, 122 with full-text search

Document Record

Creator
McLeoid, Fionnladh J, author
Title
Oran a Chreidmhich : air innleachd na Slainte troimh Chriosda, mar an doigh troimh bheil'am bonn air bheil dia ri' tearnadh pheacach, agus gloir na Slainte; agus Dain spioradail Eile, maille ri' mineachadh air an ughdarras 'scriobturail air son ainm agus riagh ladh na h-Eaglais
Published
Toronto : Air a chlo-bhualadh aig aite clo-bhualaidh a " Phresbyterian", 1877.
Identifier
oocihm.27171
27171
Subject
Presbyterian Church -- Hymns.
Presbyterian Church -- Sermons.
Eglise presbytérienne -- Cantiques.
Eglise presbytérienne -- Sermons.
Hymns, Gaelic.
Sermons, Gaelic.
Hymnes gaéliques.
Sermons gaéliques.
Document source
Electronic reproduction.
Notes
"Tilg d'aran air na h-uisgeachan ..."
123 pages.
Includes some text in English.
Collection
Monographs
Language
URL
https://www.canadiana.ca/view/oocihm.27171